برگزاری مجمع عمومی کانون بازنشستگان شرکت آبفار خراسان رضوی
1395/10/11
 تصویر خبر در فایل پیوست