شعب کانون‌های بازنشستگان صنعت آب و برق(در شرف تاسیس)
1392/09/12

ردیف

شعب کانون‌های بازنشستگان صنعت آب و برق(در شرف تاسیس)

1

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

   

2

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

   

3

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آب منطقه ای فارس

   

4

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آبفای روستایی استان اصفهان

   

5

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

   

6

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آبفای استان کرمانشاه

   

7

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آب منطقه ای آذر بایجان غربی

 

 

8

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت آبفای استان همدان

 

 

9

کانون بازنشستگان شعبه  شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

 

 

10

کانون بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق فارس    
11

   کانون بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام