کانون بازنشستگان نیروگاه رامین اهواز
1392/10/14
نیروگاه-رامین-اهواز.jpg