کانون بازنشستگان آب منطقه ای آذربایجانشرقی
1394/04/07
کانون بازنشستگان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
مدیر عامل جواد جعفری زاده ، نایب سید محمد هاشمی، عضو کریم تمنا و محمد امیر مشیری
نشانی :
تبریز بلوار 19 بهمن آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کد پستی :

تعداد اعضاء:

تخصصهای موجود:

شماره تماس:


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: