کانون بازنشستگان آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
1394/04/07
کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

رییس شریف رمولی، نایب احمد نوبخت ، عضو منصور اسکندری ، مدیر عامل فرخ قنبری کنعانی ، بازرس سهراب حاجی زاده 

نشانی :

ارومیه فلکه مخابرات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
کد پستی :

تعداد اعضاء:
40

تخصصهای موجود:

شماره تماس:


04433477681
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09141891867
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: