کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان یزد
1394/04/06
کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان یزد

مشخصات اعضاء هیات مدیره :

مدیر عامل رجبعلی خانی ، رییس حسین فرج زاده، عضو عباس جعفر پور و  سید محمد صادق و عباس دهقان و آقا بزرگی ، بازرس رضا نصیری زاده

نشانی :

یزد سلمان فارسی کوچه منبع آب
کد پستی :

تعداد اعضاء:
372 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:


362825544
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09131563092
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: