کانون بازنشستگان شرکت برق آرای شمال
1394/04/06
کانون بازنشستگان شرکت برق آرای شمال


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
رییس قنبر صالحی زاده ، عضو قربانعلی شهاب شمیرزادی و گلبربار غفاری و محمد گل رحمانی و علی آقا تیمور نژاد

نشانی :
ساری خزر آباد جنب شرکت تعاونی برق

کد پستی :

تعداد اعضاء:
4 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09111545480

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: