کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای تهران
1394/04/03
کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای تهران


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

مدیر عامل حسن تهرانی نیا، نایب محمد ابراهیم پیام ، خزانه دار احمد آراسته، عضو ایرج شکوهی و فرج اله میرزاخانی بازرس خسرو باستانی تهرانی و محمد امیری
نشانی :
تهران میدان شهدا خیابان پیروزی برق 17شهریور
کد پستی :

تعداد اعضاء:

7نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:

33349046
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09121140231
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: