کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خراسان
1394/04/03
کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خراسان


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

مدیر عامل سید محمد بنی هاشمیان، نایب حسین بهروزی، عضو جواد .. و حمید مقدم خو، محمد صادقیان
نشانی :
مشهد، فلکه مرکزی، شرکت برق منطقه ای
کد پستی :
91725185
تعداد اعضاء:
1200نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:

3854109 و 3854773
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: