کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای غرب
1394/04/07
کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای غرب


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
رییس پرویز مظفری، نایب عبدالعلی خلیلی ، عضو مرتضی ساسان و مراد امیدی و میترا سامی ، بازرس حسین سهرابپو و غلی اشرف عزتی

نشانی :
کرمانشاه 22 بهمن خیابان 17 شهریور  شرکت برق منطقه ای غرب

کد پستی :

تعداد اعضاء:
1200 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
083138249793


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09188584917

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: