کانون بازنشستگان شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
1394/04/07
کانون بازنشستگان شرکت


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
مدیر عامل ابراهیم خلیل انسان نژاد ، عضو اسماعیل محمودیان و امین پناه شاهیان و سلطانی و طیبه جدیدی ، بازرس احمد متوکی

نشانی :
تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار

کد پستی :
5156938888


تعداد اعضاء:
535

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
04133385049


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09144150960

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: