کانون بازنشستگان شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیاری
1394/04/24
کانون بازنشستگان شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیاری

مشخصات اعضاء هیات مدیره :
رییس سید ابوالقاسم آزادی ، اعضاء مجید رییسی ، صفر علی عالی پور ، علی البدل بیژن پیروز ، خزانه دار حسین برات پور ، بازرس سید رحمان درخشنده ، بازرس علی البدل خانعلی رئیسی

نشانی :
شهر کرد ، بلوار آیت الله کاشانی ، میدان آیت الله دهکردی
 کد پستی :
88155-636
تعداد اعضاء :

تخصصهای موجود :

شماره تماس :
32254740-3       نمابر 32228476
تلفن همراه رییس کانون :

نشانی سایت :

پست الکترونی :