کانون بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
1394/04/06
کانون بازنشستگان شرکت توزیع  برق استان همدان 


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

رییس محمد حسن جدیدی، عضو جلال سبزه ای و محمد هادی بابازاده و مصطفی عظیمی ، بازرس امیر صادقیان و محمد مرادی و رجب قهرمانی

نشانی :
همدان بلوار مهدیه

کد پستی :

تعداد اعضاء:

352 نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:

08138262154
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09188112261

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: