کانون بازنشستگان صنعت آب و برق استان سمنان
1394/04/07
کانون بازنشستگان صنعت آب و برق استان سمنان


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

رییس علی خالصی ، مدیر عامل احمد اسلامی ، عضو علی اعرابیان و خسرو زارع ، بازرس اسداله پهلوانی و شهاب

نشانی :
سمنان خیابان قدس شرکت برق منطقه ای سمنان

کد پستی :

تعداد اعضاء:
265 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
0233330265


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09121315984

نشانی سایت:

پست الکترونیکی: