کانون بازنشستگان صنعت برق فارس
1394/04/07
کانون بازنشستگان صنعت برق فارس

مشخصات اعضاء هیات مدیره :
مدیر عامل احسان ترکمان ، نایب افشین هوشمندراد، عضو سید اکبر موسوی و محمد فرشچی و سید محمد موسوی

نشانی :
شیراز خیابان شیرنو شرکت تعمیرات نیرو

کد پستی :

تعداد اعضاء:
1521

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
0713233252


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09357721720
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: