کانون بازنشستگان صنعت برق کرمان
1394/04/07
کانون بازنشستگان صنعت برق کرمان


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
مدیر عامل جواد جمشیدی جم، رییس سید احمد میر حسینی ،
نایب علی رستمی ، عضو مظفر خصالی و مهدی سهرابی ومجید صبوحی و احمد حسینی ، بازرس ایرج ابراهیمی
نشانی :

کرمان بلوار شهید عباسپور برق منطقه ای
کد پستی :

تعداد اعضاء:
1800 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
03432738002-4


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09133408906
نشانی سایت:
www.kanoonbarkh-82.com

پست الکترونیکی: