کانون بازنشستگان تولید برق خراسان
1394/04/03

کانون بازنشستگان تولید برق خراسان


مشخصات اعضاء هیات مدیره :
رییس پرویز توانا ،نایب ناصر سلوکی، خزانه دار جابر عباسپور ، عضو احمد صادقیه و احمد برومند، بازرس محسن فرد مقدم
نشانی :

مشهد بلوار شهید عباسپور نیروگاه مشهد
کد پستی :
91735648
تعداد اعضاء:
370 نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:

05133692976
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09155200845
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: