کانون بازنشستگان شرکت مدیریتتولید برق آذربایجان شرقی
1394/04/07
کانون بازنشستگان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی


مشخصات اعضاء هیات مدیره :

رییس بیوک یوسفی، نایب کاظم فرروز، خزانه دار محمد حسین مهدیپور، عضو ایوب بینوایان و محمد علی محدودی، علی البدل مهرداد وثوقی و احمد جعفری ، بازرس ولی پژوهنده
نشانی :
تبریز بطرف کمربندی طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین

کد پستی :

تعداد اعضاء:
500 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:

04134442957
شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09143023941
نشانی سایت:

پست الکترونیکی: