کانون بازنشستگان نیروگاه برق رامین اهواز
1394/04/07
کانون بازنشستگان نیروگاه برق رامین اهواز

مشخصات اعضاء هیات مدیره :
مدیر عامل محمد علی پروه ، نایب عبدالحسین بویری ، عضو حسین حضرتی تنگستانی و منصور حسن پور و محمد خانی ، علای البدل عبدالامیر بازدار و عبدالرضا مرادمی ، بازرس گل محمد امیریان و بازرس علی البدل رضا عالی رضایی

نشانی :
اهواز کورش فاز 4 شهرکشهید عباسپور جنب استخر

کد پستی :

تعداد اعضاء:
500 نفر

تخصصهای موجود:

شماره تماس:
06134469767


شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:

09166171800
نشانی سایت:

پست الکترونیکی:

mparveh@yahoo.com