کانون بازنشستگان صنعت برق یزد
1394/04/07
کانون بازنشستگان صنعت برق استان یزد

مشخصات اعضاء هیات مدیره :

رییس احمد ریحانی ، نایب مظفرالدین امیر جلیلی ، خزانه دار محمد کاظم تحقیقی ، عضو غلامرشا پیام ، مدیر عامل سید محمد هادی نیا ، بازرس غلامحسین غفاریان
نشانی :

یزد بلوار منتظرالقائم بن بست نیما
کد پستی :
8916749669

تعداد اعضاء:

863 نفر
تخصصهای موجود:

شماره تماس:
8-03536239497

شماره تلفن همراه رییس هیات مدیر:
09132533337

نشانی سایت:
www.yerc.ir

پست الکترونیکی:
yerc.info@yahoo.com