انتخاب بازرسین کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان
1394/08/06
انتخاب بازرسین کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان

در تاریخ ۹۴/۷/۱۴ مجمع عمومی سالیانه و انتخابات بازرسین کانون بازنشستگان شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار و در جلسه گزارش عملکرد کانون توسط آقای علی دادی قرایت و سپس پیرامون تجلیل و حمایت از بازنشستگان و استفاده از تجارب آنها توسط آقای خورسندی معاون محترم منابع انسانی شرکت مطالبی ایراد گردید .
بر اساس رای گیری آقای فریدون طاهری بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور تاج امیر بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند .