آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه ، نوبت دوم کانون بازنشستگان صنعت آب و برق وزارت نیرو
1394/05/07
            آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه ، نوبت دوم
                  کانون بازنشستگان صنعت آب و برق وزارت نیرو
 
از اعضاء محترم کانون دعوت به عمل می آید ، در مجمع عمومی عادی سالانه کانون که راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 17/5/94 در محل کانون، واقع در ساختمان وزارت نیرو و با دستور جلسه زیر برگزار میگردد شرکت فرمایند .
  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب گزارش مالی
  2. انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین
  3. تعیین و تصویب میزان حق عضویت سالانه و روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد مطروحه
از اعضاء محترم نامزدی هیات مدیره یا بازرسی کانون ، تقاضا می شود درخواست کتبی خود را به دفتر کانون تحویل نمایند.
                                          
                                                 هیات مدیره
                   کانون بازنشستگان صنعت آب و برق وزارت نیرو