آگهی نوبت اول و دوم مجمع عمومی فوق العاده کانون بازنشستگان صنعت آب و برق
1397/05/13
آگهی نوبت اول و دوم مجمع عمومی فوق العاده کانون بازنشستگان صنعت آب و برق

از اعضا محترم کانون دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی فوق العاده  نوبت اول کانون که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 در محل کانون واقع در ساختمان مرکزی وزارت نیرو و با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد شرکت فرمایند .
 
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
2- انتخاب هیات مدیره
3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
4- سایر موارد قابل طرح که در حیطه اختیارات جمع میباشد

در صورت عدم احراز حد نصاب لازم در نوبت اول برابر ماده 11 اساسنامه جلسه دوم راس ساعت اعلام شده فوق صبح روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 با همان دستور جلسه در همان محل بگزار خواهد شد .

هیات مدیره کانون بازنشستگان 
صنعت آب و برق