گزارش گیری از نحوه اجرای موارد اعلامی در خصوص بازنشستگان
1394/08/06
گزارش گیری از نحوه اجرای موارد اعلامی در خصوص بازنشستگان توسط معاون وزیر نیرو . ( تصویر ذیل )