بخشنامه صادره از طرف وزیر محترم نیرو در خصوص بازنشستگان ، مستمری بگیران ، از کار افتادگان و وظیفه بگیران
1392/12/01

بخشنامه صادره از طرف وزیر محترم نیرو در خصوص بازنشستگان ، مستمری بگیران ، از کار افتادگان و وظیفه بگیران
شماره نامه : 100/50/ 48558/92
مورخ : 3/12/1392
بسمه تعالی
شرکتهای مادر تخصصی
موضوع  : اقدامات حمایتی مادی و معنوی بازنشستگان
به منظور تکریم ، تجلیل و پاسداشت پیشکسوتان صنعت آب و برق و حمایتهای مادی و معنوی از خادمان این صنعت زیر بنایی و حیاتی و در راستای کاهش دغدغه های آنان، لازم است موارد زیر با رعایت مقررات ذیربط در آن شرکت و شرکتهای زیر مجموعه در مورد بازنشستگان، مستمری بگیران، از کارافتادگان ووظیفه بگیران اجرا گردد .

1-      تشکیل کانون بازنشستگان در شرکتهایی که تا کنون موفق به تشکیل کانون یا دفتر نمایندگی نشده اند .

2-      صدور کارت متحد الشکل توسط واحد حراست شرکت ها با هماهنگی دفاتر شرکت های مادرتخصصی ذیربط و وزارت نیرو برای بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و وظیفه بگیران .

3-      استفاده از دانش، تخصص، تجربه ومهارت همکاران بازنشسته و مستمری بگیر در صورت نیاز و واگذاری فعالیت های فنی، خدماتی، رفاهی به تشکل های ذیصلاح بازنشستگان در شرایط مساوی با رعایت قوانین ذیربط

4-      انتصاب رییس کانون بازنشستگان و یا عناوین مشابه به عنوان مشاور افتخاری مدیر عامل شرکت و استفاده از نظرات آنان در مسایل بیمه ای، رفاهی و درمانی .

5-     مساعدت در انجام کمک های رفاهی و درمانی وآموزشی به بازنشستگان ، مستمری بگیران ، از کارافتادگان و وظیفه بگیران .

6-      استفاده بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و خانواده تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران از امکانات موسسات فرهنگی-تفریحی و ورزشی همانند شاغلان .

7-      کنترل و نظارت دقیق بر مفاد درمان منعقده با شرکت های بیمه گر و ارایه گزارش از مشکلات احتمالی در مسیر اجرای قرار داد مربوط به درمان، عمر و حادثه حداکثر تا 3 ماه قبل از انقضای قرارداد سالیانه.

8-      اطلاع رسانی مناسب در خصوص دستورالعمل ها و ضوابط  مرتبط با بازنشستگان، مستمری بگیران، از کارافتادگان و وظیفه بگیران و کانون های بازنشستگی .

9-   راهنمایی  و اطلاع رسانی در خصوص نحوه استخدام در وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه و حمایت معنوی برای استفاده از ظرفیت های استخدامی وزارت نیرو به منظور اشتغال فرزندان همکاران بازنشسته ، مستمری بگیر ، از کارافتاده و وظیفه بگیر در چارچوب آئین نامه نیازسنجی و دستورالعمل استخدام 

 10-  
حمایت های حقوقی مرتبط با وظایف شغلی و سازمانی در خصوص همکاران بازنشسته، مستمری بگیر و از کار افتاده .

11-  برگزاری جشن ها، مراسم، مناسبت ها همراه با حضور موثر مدیران ارشد و اهدای هدیه به بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و وظیفه بگیران .

12-  واگذاری بخشی از سهام ترجیحی شرکت های قابل واگذاری سود ده  به بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و وظیفه بگیران .

13-  شرکت های مادر تخصصی موظفند نسبت به ایجاد بانک اطلاعات به بازنشستگان، مستمری بگیران، از کار افتادگان و وظیفه بگیران و کانون های بازنشستگی اقدام نموده و امکان استفاده الکترونیکی از بانک های اطلاعاتی مذکور را در اختیار معاونت  تحقیقات و منابع انسانی قرار دهند .

14-  استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی استان به منظور بهره برداری مطلوب و بهینه از امکانات تفریحی و رفاهی  در خصوص همکاران بازنشسته ، مستمری بگیر ،از کار افتاده و وظیفه بگیر.

15-  ارایه گزارش جمع بندی در پایان هر سال ( و یا بسته به موضوع به صورت موردی) در ارتباط با چگونگی اجرای بندهای این بخشنامه ، از شرکت های زیر مجموعه توسط شرکت های مادر تخصصی به معاونت تحقیقات و منابع انسانی

16-  نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده معاونت تحقیقات و منابع  انسانی می باشد

16-  این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 100/50/134747 مورخ 12/12/87  میگردد.

حمید چیت چیان
وزیر نیرو