بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بازنشستگان
1392/06/02
 بازنشستگان نیروی فعال کشور اندکی پیش هستند که تلاش کرده اند ، زحمت کشیده اند و بسیاری از آنان شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف کار کرده اند و باید کشور به این تلاش و به این زحمت کشی مستمر دوران عمر پاسخ گوید . این را هم بدانیم که وضع فعلی بازنشستگان در واقع همیشه به صورت یک الگو در مقابل چشم کارکنان فعلی دولت قرار خواهد گرفت . هر چه وضع بازنشستگان کشور بهتر باشد ، کارکنان فعلی دولت ، با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد ، چون فردا که به آن وضع رسیدند ، اوضاعشان خوب خواهد گذشت . اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنایی ، بی احترامی و بی توجهی شود و آنها دچار مشکل شوند ، این آینه فردای کارکنان امروز خواهد بود . یعنی نگاه می کنند ، می بینند که فردایشان این است و از کار دلزده خواهند شد و به کارهای نامناسب با شغل خود روی خواهند آورد . لذا دستگاه دولتی باید به صورت اساسی به مسایل بازنشستگان ، بخصوص کسانی که در پوشش سازمان تامین اجتماعی وسازمانهای دولتی بیمه و تامین هستند ، توجه و به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند .