قطعنامه 22 مین گردهم آیی کانونهای بازنشستگان صنعت آب و برق - سمنان مهر 95
1395/08/18
تصویر قطعنامه در فایل 1