پرسش هاي متداول

ارسال سوال


پرسش‌هاي متداول

سوال - آيا تفاوت همترازي پرداختي به كاركنان دولت موضوع ماده 8قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول كسر كسور بازنشستگي است ياخير؟
سوال - كسور بازنشستگي ايام غيبت موجه به چه ميزان پرداخت مي گردد؟
سوال - درمورد كسي كه آماده به خدمت شده نحوه كسروپرداخت كسور چگونه است ؟
سوال - آيا مدت كارآموزي دردستگاههاي اجرايي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل پذيرش مي باشد؟
سوال - نحوه احتساب خدمت اعضاي ويژه بسيج (پاسدار افتخاري) به عنوان سابقه خدمت دولتي چگونه است؟
سوال - آيا ايام تعليق ازخدمت جزو سابقه خدمت قابل احتساب است ياخير؟
سوال - آيااشتغال به كار ساعتي دردستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟
سوال - آيـــا پس از برقراري حقوق بازنشستگي ، مي توان درخواست نمود ايام مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگي احتساب گرددياخير؟
سوال - حداكثر مدت خدمت نيمه وقت بانوان ونحوه محاسبه آن دراحتساب حقوق بازنشستگي چگونه است ؟
سوال - احتساب ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده كاركنان جزء‌ خدمت رسمي آنها جهت تعيين حقوق بازنشستگي چگونه صورت مي گيرد؟