چشم انداز طرح 25

چشم انداز طرح 25

1392/08/13
جذب و ترغیب مشارکت کارکنان صنعت آب و برق شاغل با سابقه بیش از 25 سال