تاکید کانون صنعت آب و برق بر رعایت کامل و دقیق اساسنامه و دستور وزارت کشور توسط کانون ها
1394/07/01
تصویر نامه مذکور در فایل پیوست :