درباره ما

 کانون بازنشستگان صنعت آب و برق بر اساس پروانه فعالیت انجمن های صنفی صادره از سوی وزارت کشور طی شماره 42/2/329 / الف مورخ 91/10/1 با معرفی :
آقایان علی دانش منفرد بعنوان رییس هیات مدیره و آقایان محمد نبی بخشوده ، علی اصغر رهبر ، سید علی ارفع مکرمی و بهروز صفوتی بعنوان اعضاء هیات مدیره
وظیفه خود را برای خدمت رسانی به بازنشستگان صنعت آب و برق و همچنین کانون های سراسر کشور از تاریخ 92/4/26 به مدت سه سال آغاز نموده اند .